ห้องแล็บ...กลางป่า สร้างคุณค่า ต่อลมหายใจ ให้ชีวิต

ห้องแล็บ...กลางป่า

สร้างคุณค่า ต่อลมหายใจ ให้ชีวิต

......หากลองจินตนาการถึงห้องปฏิบัติการ (laboratory) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ห้องแล็บ” หลาย ๆ คนต้องนึกถึง ห้องที่อยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม เป็นที่สำหรับวิจัย ทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย แต่ห้องแล็บของทีมปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน มีปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ช่วงฤดูกาล ลักษณะของดิน ฯลฯ เป็นตัวควบคุมให้เกิดชนิดป่าที่แตกต่างกัน

......หนึ่งในกิจกรรมของงานปลูกและฟื้นฟูป่าที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่างานอื่น ๆ คือ การตรวจวัดและประเมินผลสำเร็จในงานปลูกป่า ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะช่วยชี้วัดได้ว่า ไม้ชนิดไหนโตดี โตเร็ว และมีอัตราการรอดตายสูง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้ชนิดไม้ วิธีการปลูก ตลอดจนการบำรุงรักษาให้เหมะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลความสำเร็จในการปลูกป่า

......การวางแปลงเก็บข้อมูลของเรา ก็เปรียบได้กับการทำแล็บย่อม ๆ อยู่ทามกลางป่าใหญ่ เราใช้วิธีสุ่มวางแปลงเพื่อเป็นขอบเขตในการตรวจวัดและประเมินผล โดยเราจะมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำแล็บ และพกติดตัวเพียงไม่กี่ชิ้น อาทิ เครื่อง GPS เพื่อใช้ระบุค่าพิกัดหรือค้นหาแปลง เทปวัดระยะทางสำหรับใช้ในการวางแปลง ไม้วัดความสูง สายวัดตัวเพื่อใช้วัดขนาดความโตของกล้าไม้ พร้อมกับกระดาษสำหรับบันทึกข้อมูลอีกเล็กน้อย การทำงานของเราต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สะท้อนภาพการเติบโตของกล้าไม้ และผลจากการเข้าไปปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได้

......ห้องแล็บ...กลางป่า ของเรา จึงเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ที่เต็มไปองค์ความรู้ ปัญหา และอุปสรรคที่รอให้ทุกคนเข้าไปเรียนรู้ และทดลอง เพื่อให้งานปลูกและฟื้นฟูป่ายังคงสร้างคุณค่าและต่อลมหายใจให้อีกหลาย ๆ ชีวิตบนโลกใบนี้